AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgops.korczyna.pl%2Fnews%2Findex%2F14&chs=350x350&chld=L|4

Wiadomości

09-05-2014Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w Projekcie Systemowym pn. Czas na aktywność w gminie Korczyna

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w Projekcie Systemowym pn. Czas na aktywność w gminie Korczyna
Numer ogłoszenia: 156336 - 2014; data zamieszczenia: 09.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korczynie , ul. Rynek 14, 38-420 Korczyna, woj. podkarpackie, tel. 13 4354037, faks 13 4354037.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: gops.korczyna.pl
czytaj więcej »

25-06-2013Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj więcej »

10-06-2013Przetarg "Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów ostatecznych Projektu Systemowego pn.: „Czas na aktywność w gminie Korczyna"

 Przetarg „Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów ostatecznych Projektu Systemowego pn.: „Czas na aktywność w gminie Korczyna”

 

czytaj więcej »

03-12-2012Otwarty konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych

Wójt Gminy Korczyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawione oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na rzecz dzieci specjalnej troski – świadczone osobom zamieszkałym na terenie Gminy Korczyna.

czytaj więcej »
< 12