AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgops.korczyna.pl%2Fstrona%2Fbecikowe&chs=350x350&chld=L|4

Becikowe

BECIKOWE

 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka w wysokości 1.000 zł przysługuje ojcu lub matce, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu,
 • zapomoga przysługuje, jeżeli dochód rodziny przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł
 • wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia,
 •  wnioski złożone po upływie terminu do ich złożenia pozostawia się bez rozpoznania,
 • jednorazowa zapomoga nie przysługuje; 1 - jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie  z tytułu urodzenia dziecka, chyba,  że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej, 2 – jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną później niż od 10 tygodnia ciąży (wymóg ten nie ma zastosowania do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko), 3 - jeżeli wnioskodawca nie zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy.

 

 •  dochód członka rodziny – oznacza to przeciętnych miesięcznych dochodów członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego, 

- w przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku, ustalając jego dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego, 

- w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, ustalając dochód członka rodziny, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych,

- w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, ustalając dochód członka rodziny, powiększa się go o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego, po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych, 

 • uzyskanie dochodu lub utratę dochodu powoduje:

- zakończenie urlopu wychowawczego bądź uzyskanie prawa do urlopu,

- uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych bądź utrata prawa do nich,

- uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bądź ich utrata,

- uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub  świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,  bądź ich utrata,

- rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumnieniu art. 14a ust 1d ustawy z dnia 02-07-2004 o swobodzie dzialalności gospodarczej bądź jej wyrejestrowanie lub zawieszenie,

- uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bądź ich utrata,

- uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,

- uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

 nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - oznacza to świadczenia rodzinne:

 • świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie, zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych lub zmniejszenie wysokości przysługujących świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania;
 • świadczenia rodzinne przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia.
 • świadczenia rodzinne wypłacone, za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia rodzinne.
 • świadczenia rodzinne przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenie rodzinne przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczenia rodzinnego,
 • świadczenia rodzinne wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał tą decyzję.

 

 • dokumentami stwierdzającymi WYSOKOŚĆ DOCHODU RODZINY, odpowiednio do rodzajów dochodów członków danej rodziny są  m. in.:

- zaświadczenia urzędu skarbowego  albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art.27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - oryginał ,

- oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – oryginał,

-  oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym  w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - oryginał,

- zaświadczenia albo oświadczenia  członków rodziny zawierające informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w  roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - oryginał,

- zaświadczenie właściwego organu gminy , nakaz płatniczy (kopia) albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

- umowę dzierżawy –  w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze  środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - kopia,

- umowę o wniesieniu wkładów gruntowych  – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną - kopia,

- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasadzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną - kopia,

- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny -kopie,

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą -  w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem - oryginał,

- dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu -kopia,

- dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - kopia,

- dokument określający wysokość dochodu uzyskanego  przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – kopia,

 

Uwaga: 

 • gdy rodzina otrzymuje zasiłek rodzinny w bieżącym okresie zasiłkowym, w którym składa wniosek o zapomogę na kolejne dziecko, wniosek będzie rozpatrzony w oparciu o dokumenty, złożone do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, po złożeniu oświadczenia, że sytuacja rodzinna i dochodowa nie uległa zmianie,

 

Podziel się: