AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgops.korczyna.pl%2Fstrona%2Fdodatki-mieszkaniowe&chs=350x350&chld=L|4

Dodatki mieszkaniowe

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. 

Kto jest uprawniony?

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

  • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
  • członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
  • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Od czego zależy przyznanie dodatku?

Pierwszy warunek – średni dochód na miesiąc

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:

  • 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, 
  • 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Wysokość najniższej emerytury od 01marca 2012 r. wynosi 799,18 zł. Wysokość najniższej emerytury zmienia się – podlega waloryzacji. O dodatek można ubiegać się, gdy dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym jest większy od wyżej wymienionych, ale kwota tej nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku. W takiej sytuacji przysługujący dodatek obniża się o kwotę nadwyżki.

Drugi warunek – powierzchnia zajmowanego lokalu

Powierzchnia (użytkowa) nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna). Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną, ale nie więcej niż o:

  • 30%, albo
  • 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w rodzinie (gospodarstwie domowym) powierzchnia lokalu nie może być większa od:

 

 

Powierzchnia normatywna

Ustępstwa dopuszczone w ustawie

dla 1 osoby

35 m²

+ 30% = 45,5 m²

+ 50% = 52,5 m²

dla 2 osób

40 m²

+ 30% = 52 m²

+ 50% = 60 m²

dla 3 osób

45 m²

+ 30% =58,5 m²

+ 50% = 67,5 m²

dla 4 osób

55 m²

+ 30% = 71,5 m²

+ 50% = 82,5 m²

dla 5 osób

65 m²

+ 30% = 84,5 m²

+ 50% = 97,5 m²

dla 6 osób

70 m²

+ 30% = 91 m²

+ 50% = 105 m²

 

Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m². Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej m² powierzchni lokalu niż dopuszcza ustawa.

Jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m².

 

Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od wysokości wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania przypadających na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu, oraz od dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym.

 Nie uwzględnia się następujących wydatków: ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

 

Jeżeli osobie przysługuje dodatek, a w jej mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania (c.o.), lub ciepłej wody (c.w.), lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem, to wówczas przysługuje jej ryczałt na zakup opału, stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

 

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinna złożyć w GOPS:

-          Wypełniony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

-          Zaświadczenia o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku (za dochód uważa się wszelkie przychody po obliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalna albo zasiłek przedemerytalny w 2007r.)

-          Zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych

-          Dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu (akt własności domu lub wypis z ksiąg wieczystych – w przypadku właścicieli domu, umowa najmu, umowa odstąpienia w przypadku najemców lub podnajemców)

-          Wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego powinien złożyć zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydawania pozwolenia na budowę ( OD STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO), potwierdzające powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu

-          Ostatni zapłacony rachunek za energię elektryczną

-          Wydatki na mieszkanie za ostatni miesiąc (czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu – w przypadku najemców i podnajemców, opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych)

-       Zaświadczenia ze szkoły w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci

-       Zaświadczenia z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego

-       Dowód osobisty wnioskodawcy

Podziel się: