AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgops.korczyna.pl%2Fstrona%2Fjednorazowe-swiadczenie-z-tytulu-urodzenia-sie-zywego-dziecka-u-ktorego-zdiagnozowano-cie&chs=350x350&chld=L|4

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

 

 

 

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, w wysokości 4.000 zł, przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu bez względu na dochód,

Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka,  wnioski złożone po upływie terminu do ich złożenia pozostawia się bez rozpoznania,  

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeżeli:

1 - dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej zapewniającym nieodpłatne pełne utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

2 – rodzicowi lub opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu lub członkowi rodziny przysługuje na dziecko jednorazowe świadczenie lub świadczenie o podobnym charakterze za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

3 – jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną później niż od 10 tygodnia ciąży (wymóg ten nie ma zastosowania do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko).

Podziel się: