AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgops.korczyna.pl%2Fstrona%2Fprojekt&chs=350x350&chld=L|4

PROJEKT

 

„Czas na aktywność w gminie Korczyna”


Projekt realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest:

PODNIESIENIE AKTYWNOŚCI  SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW GMINY KORCZYNA ,POZOSTAJACYCH  BEZ ZATRUDNIENIA, KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

Cel główny projektu realizowany jest poprzez:

  • Podejmowanie działań na rzecz budowy i rozwoju systemu wsparcia na rzecz osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, m. in. z powodu bezrobocia ze szczególnym uwzględnieniem ich aktywizacji mającej na celu ograniczenie skutków życia w ubóstwie (rozwijanie aktywnych form pomocy skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym);  
  • Podejmowanie działań na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej i nabycia umiejętności poruszania się na rynku pracy (trening kompetencji i umiejętności społecznych);
  • Podejmowanie działań na rzecz nabycia, podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (doradztwo zawodowe, kursy / szkolenia wynikające z indywidualnych predyspozycji osób biorących udział w projekcie);
  • Podejmowanie działań na rzecz zwiększenia skuteczności pracy socjalnej w gminie (poprawa sytuacji kadrowej w GOPS poprzez zatrudnienie nowego pracownika socjalnego).

Projekt skierowany jest do osób:

  • zamieszkałych na terenie gminy Korczyna;
  • korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
  • będących w wieku aktywności zawodowej;
  • zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w ramach współpracy pracowników socjalnych z Uczestnikami Projektu jest kontrakt socjalny. Kontrakt socjalny jest narzędziem pracy wynikającym z zapisów ustawy o pomocy społecznej. Jest to pisemna umowa zawarta pomiędzy pracownikiem socjalnym a osobą ubiegającą się o świadczenia z pomocy społecznej, określająca uprawnienia i zobowiązania obu stron umowy w ramach działań podejmowanych w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny. Kontrakty socjalne są na bieżąco monitorowane oraz modyfikowane w zależności od indywidualnej sytuacji Uczestnika Projektu. W ramach realizacji kontraktu socjalnego Uczestnicy Projektu korzystają z następujących form wsparcia:

Trening kompetencji  i umiejętności społecznych - zajęcia z psychologiem obejmujące  diagnozowanie predyspozycji, umiejętności i zainteresowań, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, zagadnienia autoprezentacji, asertywności i samooceny, kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji, dokonywania wyborów.

Grupowe i indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym -w trakcie których poruszone są następujące zagadnienia: CV, list motywacyjny,  rozmowa kwalifikacyjna, dyskryminacja na rynku pracy, sztuka skutecznego porozumiewania się, indywidualna analiza potrzeb i ocena zawodowa, sporządzenie Indywidualnego Planu Działania.

Szkolenia i kursy –dobierane na podstawie indywidualnych oczekiwań, możliwości i predyspozycji Uczestników Projektu.

Wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych- stanowiących wkład własny gminy.

Badania profilaktyczne mające na celu stwierdzenie braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowiskach w ramach których Uczestnicy Projektu mają być przeszkoleni .

Zapewniamy materiały szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

 

Szczegółowe informacje na temat realizacji projektu można uzyskać w  Biurze Projektu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Korczynie.

Koordynator projektu – pani Agnieszka Mateja

tel. 13 43 540 37

Podziel się: