AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgops.korczyna.pl%2Fstrona%2Fprojekt-2012&chs=350x350&chld=L|4

PROJEKT 2012

„Środki finansowe z Unii Europejskiej po raz kolejny w GOPS”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korczynie po raz czwarty przystąpił do realizacji Projektu systemowego pt; „Czas na aktywność w gminie Korczyna” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1. Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W dniu 10 maja 2012 r. został podpisany aneks do umowy ramowej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, co umożliwia rozpoczęcie realizacji projektu w bieżącym roku.

W ramach tegorocznej realizacji projektu, GOPS obejmie  wsparciem 17 osób, zamieszkałych na terenie  gminy Korczyna, bezrobotnych, korzystających ze świadczeń GOPS. Celem głównym projektu jest podwyższenie statusu społecznego i zawodowego 17 mieszkańców gminy poprzez przygotowanie ich do wejścia  lub powrotu na rynek pracy. Do realizacji niniejszego celu przyczynią się następujące działania projektowe:

 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • Indywidualna sesja z psychologiem
 • Doradztwo zawodowe
 • Kursy zawodowe wraz z badaniami medycyny pracy:
 • Operator  koparko-ładowarki  kl. III
 • Magazynier z obsługą wózków jezdniowych ,
 • Opiekunka osób starszych i dzieci,
 • Bukieciarz- florysta z obsługa kasy fiskalnej,
 • Profesjonalny sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej i komputera

Istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych działań wspierających zgodnie z potrzebami uczestników projektu pod warunkiem dostępności środków finansowych.

W ramach każdego z działań zaplanowane zostało wsparcie dodatkowe w postaci materiałów szkoleniowych, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, ciepłych posiłków w trakcie zajęć oraz serwisów kawowych z poczęstunkiem.

Realizację pierwszego etapu Projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Korczyna" zaplanowano w terminie  6 – 13 lipca 2012 r.  Tegoroczną edycję projektu rozpoczniemy szkoleniem pn: „Trening kompetencji i umiejętności społecznych”. Udział w nim weźmie 17 uczestników projektu i będzie trwało łącznie 48 godzin dydaktycznych. Trening podzielony będzie na następujące bloki tematyczne:

 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Asertywność
 • Samoakceptacja
 • Metody radzenia sobie ze stresem
 • Przyczyny porażek i sukcesów
 • Samopoznanie
 • Analiza mocnych słabych stron
 • Relacje z innymi ludźmi
 • Indywidualne cele i preferencje zawodowe

 Całość zajęć będzie wzbogacona o prezentacje multimedialne i filmy edukacyjne. Trening kompetencji i umiejętności społecznych będzie prowadzony w formie wykładów oraz zajęć warsztatowych. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy projektu otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

Koordynator projektu

Agnieszka Mateja

 

Zakończenie szkolenia pn. „Trening kompetencji i umiejętności społecznych”

W dniu 13 lipca 2012r. zakończyło się szkolenie „Trening kompetencji i umiejętności społecznych”, które stanowiło pierwszy etap realizacji projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Korczyna” realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji PODDZIAŁANIE 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie obejmowało 48 godzin z zakresu „Treningu kompetencji i umiejętności społecznych" dla 17 bezrobotnych mieszkańców gminy Korczyna, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Zajęcia grupowe  prowadzone przez psychologa miały na celu przede wszystkim naukę umiejętności komunikacji interpersonalnej, asertywnych zachowań oraz umiejętności społecznych (wyrażanie opinii, rozwiązywanie konfliktów, sposoby radzenia sobie ze stresem, budowanie pozytywnych więzi międzyludzkich).

Sprawne funkcjonowanie w otoczeniu społecznym to ważny wskaźnik zdolności do samorealizacji i wyznacznik umiejętności wprowadzania zmian w życiu każdego człowieka. Jakość i poziom umiejętności komunikowania się z otoczeniem w rodzinie, społeczności lokalnej, społeczeństwie nabierają szczególnego znaczenia w grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jednocześnie, aby rozpocząć proces reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym trzeba dostarczyć tym osobom wiedzę w zakresie podstawowych umiejętności interpersonalnych, zainicjować zmiany w ich mentalności - sposobie myślenia i działania. Zapoznanie uczestników szkoleń z umiejętnościami społecznymi oznacza posiadanie wiedzy na temat, tego co, jak i kiedy należy zrobić, aby osiągnąć zamierzony cel interpersonalny oraz rozumienie tego dlaczego coś działa lub nie w relacjach międzyludzkich. To wpływa na podniesienie jakości funkcjonowania w społeczności (rodzina, grupa, środowisko) i zwiększa poziom podejmowania działań, negocjowania, utrzymywania, zmieniania czy kończenia relacji interpersonalnych. Kompetencje społeczne jako zbiór ukierunkowanych na cel, wzajemnie powiązanych, sytuacyjnie stosownych zachowań społecznych stanowi o jakości funkcjonowania każdego człowieka w społeczeństwie.

Uczestnicy szkolenia pracowali nad podniesieniem własnej samooceny, motywacji do zmian, pokonywaniem trudnych sytuacji i barier występujących w codziennym życiu. Mieli okazję poznać swoje mocne i słabe strony, swój system wartości, zdefiniować cele. Ponadto beneficjenci ostateczni uczestniczący w szkoleniu mieli zapewnione niezbędne materiały oraz wyżywienie. Na zakończenie szkolenia zostały wręczone zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Koordynator projektu

Agnieszka Mateja

 

,,DORADZTWO ZAWODOWE”

W dniach 16 – 20 lipca 2012 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Korczyna odbyło się szkolenie pn: „Doradztwo zawodowe” indywidualne oraz grupowe. Szkolenie zrealizowane zostało w ramach Projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Korczyna”. Trwało łącznie 56 godzin dla 16 uczestników Projektu. Zajęcia miały na celu zdiagnozowanie potencjału i predyspozycji zawodowych uczestników, integrację beneficjentów ostatecznych oraz przygotowanie ich do intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy. Doradztwo zawodowe obejmowało kształtowanie postaw samodzielności uczestników w funkcjonowaniu na rynku pracy oraz ukierunkowanie ich na identyfikacje własnych zasobów i potrzeb zawodowych. Firma szkoląca, Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach przedstawicielstwo w Jaśle na miejsce szkolenia wybrała Salę Narad, równocześnie zapewniając uczestnikom projektu własny serwis kawowy z poczęstunkiem (ciepłe i zimne napoje, suche ciastka i paluszki), oraz ciepły posiłek w postaci obiadu .Wszyscy uczestnicy Doradztwa indywidualnego i grupowego otrzymali materiały promocyjne a na zakończenie szkolenia Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Korczynie wręczyła uczestnikom zaświadczenia, które są zwieńczeniem i podsumowaniem ich rzetelnej pracy. Podczas spotkań indywidualnych uczestnicy projektu sporządzili indywidualny plan działań który dał im możliwość określenia własnych predyspozycji zawodowych. Trenerzy pozytywnie zaopiniowali pracę uczestników. Uczestnicy szkolenia z zadowoleniem wypowiadali się o osobach prowadzących zajęcia, jak również o warunkach w jakich odbywały się zajęcia.

Koordynator projektu

Agnieszka Mateja

PIERWSZY KURS ZAWODOWY ZA NAMI

W ramach projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Korczyna”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który realizowany jest przez Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Korczynie, został przeprowadzony pierwszy z zaplanowanych kursów zawodowych pn. „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera”. Zajęcia odbywały się w okresie od 08 - 27 sierpnia 2012 r. zorganizowane dla 5 uczestniczek projektu.

Firma szkoląca, Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach przedstawicielstwo w Jaśle na miejsce szkolenia wybrała Salę Narad  w Korczynie, równocześnie zapewniając uczestnikom projektu własny serwis kawowy z poczęstunkiem (ciepłe i zimne napoje, suche ciastka i paluszki), oraz ciepły posiłek w postaci obiadu ,a także zwrot kosztów dojazdu na zajęcia. W kursie wzięło udział 5 osób z terenu Gminy Korczyna, które w trakcie 100 godzin zajęć teoretycznych, oraz zajęć praktycznych, nabyły wiedzę i umiejętności  niezbędne do podjęcia zatrudnienia na stanowisku sprzedawcy z obsługą  kasy fiskalnej i komputera. Kurs prowadzony był przez wykwalifikowanych trenerów odpowiedzialnych za prowadzenie zajęć  z zakresu ogólnych informacji na temat  towaroznawstwa , oraz obsługi komputera, kasy fiskalnej. Kilkudniowa nauka teoretyczna i praktyczna zaowocowała uzyskaniem zaświadczeń o pozytywnym zakończeniu kursu.

Koordynator projektu

Agnieszka Mateja

 

KOLEJNE KURSY  ZAWODOWE

W okresie od 28 sierpnia 2012 r. do 19 września 2012r., odbywał  się kurs zawodowy pt.”Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym, w tym wózki zasilane gazem” zorganizowany dla 4  uczestników projektu systemowego p.n.„Czas na aktywność w Gminie Korczyna”. Kurs został zorganizowany w wymiarze 100 godzin zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Szkolenie swoim zakresem obejmowało tematykę dotyczącą m.in.: typów i budowę wózków jezdniowych, czynności kierowcy-operatora, bezpieczną wymianę butli gazowej, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, zapasów magazynowych, przepisów BHP, wiadomości o dozorze technicznym oraz praktyczną naukę jazdy wózkiem. Celem kursu było teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do  wykonywania obowiązków magazyniera z uprawnieniami w zakresie obsługi wózków jezdniowych. Uczestnicy nabyli umiejętności zawodowe z zakresu obsługi magazynu, zasad załadunku i rozładunku materiałów, budowy oraz obsługi wózków jezdniowych, a także bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia. Szkolenie zakończyło się egzaminem zewnętrznym i otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

W okresie od 19.09.2012r-16.10.2012r odbyło się szkolenie ,, Opiekunka osób starszych i dzieci”. W szkoleniu udział brało 3 uczestniczki. Zajęcia, trwały 120 godzin, zostały podzielone na część teoretyczną i praktyczną.

W ramach zajęć teoretycznych poruszono taką tematykę jak opieka nad dziećmi oraz starszymi ludźmi , utrzymanie czystości i higieny, a także opieka nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi i przewlekle chorymi. W ramach kursu odbyły się także zajęcia z pierwszej pomocy przedlekarskiej i podstawowe zabiegi pielęgnacyjne.

Cześć praktyczna, obejmowała szeroki zakres czynności. Uczestniczki podczas swojej praktyki zapoznały się ze specyfiką pracy podczas opieki i pielęgnacji osób w podeszłym wieku, osób przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych i chorych psychicznie . Część praktyczna odbyła się w DPS Krosno oraz w Przedszkolu w Korczynie. Dodatkowo podczas kursu, który przygotuje je do pracy opiekunki, będą wykonywać takie czynności jak pielęgnacja dzieci małych , a także karmienie osób przewlekle chorych. Dodatkowo nabyły umiejętności organizacji czasu wolnego dzieciom oraz  osobom starszym.

Od 9 października 2012 roku rozpoczął się kurs zawodowy ,,Bukieciarz- Florysta z obsługą kasy fiskalnej”, który zakończył się 29 października 2012r. Kurs trwał 100 godzin. W zajęciach uczestniczyły 4 osoby. Kurs zawodowy cieszył się ogromnym zainteresowaniem i zaangażowaniem Pań biorących udział w szkoleniu. Podczas zajęć Uczestniczki Projektu nabyły nowe umiejętności w zakresie charakterystyki zawodu bukieciarz/florysta.

Beneficjentki zapoznały się  z następującymi zasadami kompozycyjnymi takimi jak:

 • porządek we florystyce,
 • styl kompozycji,
 • linie w kompozycji,
 • punkt w kompozycji,
 • sposób rozmieszczenia elementów w kompozycji,
 • proporcje,
 • rodzaje naczyń,
 • sposoby mocowania materiału roślinnego.

Ponadto Uczestniczki szkolenia nauczyły się dekorować pojedyncze kwiaty, nabyły wiedzę w zakresie układania łodyg w bukietach, przygotowywały wiązanki okolicznościowe, a także nauczyły się wykorzystywać naczynia, gąbki florystyczne i różne akcesoria do kompozycji. Beneficjentki nabywały wiedzę na temat florystyki żałobnej, poznały więc umiejętności robienia wieńców i wiązanek pogrzebowych, tworzyły dekoracje adwentowe, stroiki i dekoracje bożonarodzeniowe oraz bukiety ślubne. Na koniec szkolenia Beneficjentki wypełniły ankiety oceniające szkolenia. Kurs zawodowy ,,Bukieciarz- florysta z obsługą kasy fiskalnej” wykazał bardzo duże zaangażowanie i chęć do nauki Uczestniczek Projektu. Po części związane j z bukieciarstwem uczestniczki nabyły umiejętność obsługi kasy fiskalnej. Wszystkie uczestniczki otrzymały zaświadczenia o ukończonym kursie.

,,Operator koparko- ładowarki- kl III”- szkolenie realizowane w dniach 24.09.2012r do 27.10.2012r. W  szkoleniu uczestniczyła 1 osoba. Szkolenie zostało zrealizowane przez firmę ,, POL- CAR” Sanok. Kurs obejmował 176 godzin w tym 116 godzin zajęć teoretycznych i 60 godzin zajęć praktycznych. Do egzaminu przystąpił 1 uczestnik  i uzyskał zaświadczenie o ukończeniu kursu. Zagwarantowano serwis kawowy z poczęstunkiem (ciastka i paluszki oraz ciepłe i zimne napoje) oraz ciepły posiłek w postaci obiadu. Zapewniono również pokrycie kosztów dojazdu na zajęcia i z powrotem, jak również materiały szkoleniowe.

Koordynator projektu

Agnieszka Mateja

 

Dodatkowe instrumenty działań wspierających w ramach Projektu systemowego

Wraz z końcem października zakończyliśmy zaplanowane w ramach Aktywnej integracji działania wspierające wobec uczestników projektu. Na tym nie poprzestaliśmy, gdyż w dniu 22 listopada rozpoczęliśmy kolejne kursy „Trening zarządzania domowym budżetem” , ,, Indywidualne spotkania z psychologiem”, ,, Kurs obsługi komputera- poziom podstawowy oraz średniozaawansowany w którym bierze  udział 16 uczestników.

,,Trening zarządzania domowym budżetem”. Dbanie o dobrą kondycję swojego portfela, niezależnie od jego zasobności, jest prawem i przywilejem każdego z nas. Musimy pamiętać, że nikt nie będzie dbał o nasze sprawy równie dobrze jak my sami. Posiadając pewną wiedzę oraz dysponując sprawdzonymi poradami możemy znacznie poprawić jakość naszego życia. To my decydujemy o dobrobycie swoim i swojej rodziny, a nawet najlepszy doradca finansowy nie zastąpi zdrowego rozsądku. Zarządzanie budżetem domowym nie musi być trudne, ale nie zawsze jest proste i łatwe. Często wymaga ono dużego zaangażowania, a także wiedzy, praktyki i determinacji. Celem szkolenia była  podstawowa edukacja finansowa poprzez przybliżenie podstawowych pojęć ekonomiczno- finansowych oraz zasad racjonalnego gospodarowania ograniczonym budżetem domowym. Brak umiejętności gospodarowania własnym budżetem prowadzi często do biedy, wykluczenia z rynku pracy, a w konsekwencji do osłabienia aktywności społecznej. Były to zajęcia grupowe obejmujące następujące zagadnienia: istota oszczędzania, pułapki promocji, ograniczanie domowych wydatków, obecny przepływ gotówki a cele finansowe, pożyczanie pieniędzy, jak radzić sobie w trudnej sytuacji finansowej, jak planować domowy budżet i konsekwentnie go realizować, jak rozsądnie wydawać pieniądze. Szkolenie  trwało 24 godziny , uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia.

,, Kurs obsługi komputera- poziom podstawowy oraz średniozaawansowany”, umiejętność obsługi komputera i sprawnego poruszania się po Internecie bardzo ułatwia życie, ponadto jest jednym z podstawowych wymogów, jakie pracodawcy stawiają swoim potencjalnym pracownikom. Pokonanie bariery związanej z brakiem umiejętności obsługi komputera, podstawowych  programów do edycji tekstu (MS Word, MS Excel) a także poruszania się w sieci Internet jest podstawowym i niezbędnym instrumentem dotarcia do aktualnych ofert pracy Kurs dla każdej z grup trwał 40 godzin. W przypadku poziomu średniozaawansowanego szczególny  nacisk położony został na aktywizację  zawodową, dlatego w program szkoleń wpisaliśmy moduł  zajęć poświęcony poszukiwaniu ofert pracy. Uczestnicy założyli swoje konta e- mailowe i stworzyli  własne profile na portalach poświęconych poszukiwaniu zatrudnienia.

,, Indywidualne spotkania z psychologiem”

Konsultacje z psychologiem kształtują  umiejętność  radzenia  sobie z problemami w sposób

konstruktywny. Dają również możliwość  przepracowania i uporządkowania negatywnych

emocji, odreagowania stresów i zdobycia dodatkowej wiedzy o sobie. Indywidualnym wsparciem

psychologicznym zostało objętych 3 uczestników.

 

Koordynator projektu

Agnieszka Mateja

 

 

 

Spotkanie podsumowujące projekt ,,Czas na aktywność w gminie Korczyna”- 2012

 

W dniu 18 grudnia 2012 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Korczyna odbyło się spotkanie, którego celem była promocja oraz podsumowanie realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Korczyna’ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społeczne.

W spotkaniu zorganizowanym przez zespół projektowy oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korczynie udział wzięli uczestnicy projektu  a także zaproszeni goście:  Pani Elżbieta  Rak– sekretarz gminy Korczyna, Pani Aneta Wilusz-skarbnik gminy Korczyna, oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korczynie.

Kierownik Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Korczynie  Pani Elżbieta Sanecka- Płoszaj  powitała  zgromadzonych gości a następnie przedstawiła przebieg działań, które zostały zrealizowane.

Projekt realizowany w okresie od 1 stycznia 2012r do 31 grudnia 2012 skierowany został do 17 osób w tym 12 kobiet i 5 mężczyzn,  zamieszkałych na terenie gminy Korczyna,  bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Celem projektu było podwyższenie statusu społecznego i zawodowego 17 mieszkańców gminy Korczyna poprzez udział w aktywnych formach integracji.

Każdy z uczestników został objęty trzema instrumentami aktywnej integracji. Pierwszym zrealizowanym instrumentem był – Instrument aktywizacji społecznej w ramach którego został sfinansowany trening kompetencji i umiejętności społecznych .

Kolejnym z zastosowanych instrumentów był instrument aktywizacji zawodowej, podczas realizacji tego instrumentu uczestnicy projektu mieli możliwość uczestniczyć w spotkaniach indywidualnych i grupowych z doradcą zawodowym.

Instrument aktywizacji zdrowotnej- indywidualne spotkania z psychologiem

Trzecim z zastosowanych instrumentów był instrument aktywizacji edukacyjnej w ramach którego zostały zorganizowane  nast. kursy zawodowe:

1. Profesjonalny  sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera,

2.  Opiekunka osób starszych i dzieci,

3. Bukieciarz – florysta z obsługą kasy fiskalnej ,

4. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym w tym wózki zasilane gazem,

5.  Operator koparko- ładowarki kl III.

Instrument aktywizacji edukacyjnej -w ramach którego 2 uczestniczki projektu podjęły naukę w szkole ponadgimnazjalnej ( LO dla dorosłych)- uzupełnienie wykształcenia.

 

Szkolenia dodatkowe:

 1. Trening zarządzania domowym budżetem-24 godziny
 2. Indywidualne spotkania z psychologiem- 30 godzin
 3. Kurs obsługi komputera- poziom podstawowy oraz średniozaawansowany- 40 godzin na grupę.

Podczas trwania projektu uczestnicy mieli zapewnione:

- wyżywienie

- materiały szkoleniowe, oraz promocyjne

- pomoc finansową ze strony tut. Ośrodka

- zwrot kosztów dojazdu

- zapewnione zostały również badania medycyny pracy, oraz opieka nad dziećmi do lat 7 w trakcie szkoleń

Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny.

Działania podejmowane przez Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Korczynie w kierunku przywrócenia aktywności zawodowej umożliwiającej powrót na rynek pracy osobom bezrobotnym, przynoszą wymierne i oczekiwane rezultaty. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze przy smacznym poczęstunku. Uczestnicy projektu z zadowoleniem wypowiadali się o uczestnictwie oraz zdobytych podczas szkoleń umiejętnościach. Na zakończenie spotkania Kierownik  Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Korczynie wręczyła uczestnikom zaświadczenia oraz zestawy promocyjne( notes, długopis, kubek). Zespół  projektowy wyraża  podziękowania uczestnikom projektu za wzięcie w nim udziału oraz życzą powodzenia w poszukiwaniu zatrudnienia oraz sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Planujemy już działania na kolejne 2,5 roku. W dalszym ciągu naszą ofertę kierować chcemy do osób zamieszkałych na terenie gminy Korczyna, korzystających z pomocy społecznej, długotrwale bezrobotnych, zagrożonych utratą pracy,
o niskich kwalifikacjach zawodowych. Zamierzamy kontynuować wsparcie w formie szkoleń zawodowych, poradnictwa psychologicznego oraz zawodowego. Chcemy pomagać zainteresowanym osobom w podnoszeniu i uzupełnianiu wykształcenia. Informujemy, że ankiety rekrutacyjne na rok 2013 otrzymać można w tut. Ośrodku. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Korczynie  od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30.

 Tegorocznym uczestnikom projektu serdecznie dziękujemy za udział w projekcie!

Koordynator projektu

Agnieszka Mateja

Podziel się: