AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgops.korczyna.pl%2Fstrona%2Fprojekt-2013-2015&chs=350x350&chld=L|4

PROJEKT 2013-2015

 

Projekt systemowy w latach 2013-2015

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korczynie realizuje projekt systemowy ,,Czas na aktywność w gminie Korczyna” w okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2015r. Głównym celem projektu  jest wzrost aktywności społeczno – zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń GOPS, zamieszkałych na terenie gminy Korczyna .

Z danych statystycznych GOPS w Korczynie wynika że bezrobocie jest drugim po ubóstwie powodem udzielania pomocy , w dalszej kolejności niepełnosprawność, długotrwała choroba. Wysoki poziom bezrobocia wśród klientów GOPS wymaga interwencji  przede wszystkim w formie aktywizacji zawodowej. Trening umiejętności życiowych w połączeniu ze zdobyciem kwalifikacji zawodowych oraz indywidualnym wsparciem specjalistycznym, wpłynie nie tylko na poprawę funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym w jej środowisku, ale przyczyni się również do zwiększenia szans tych osób na lokalnym rynku pracy. Wybór celu głównego projektu oraz celów szczegółowych został dokonany po analizie zebranej dokumentacji klientów oraz licznymi dyskusjami z pracownikami socjalnymi  posiadającymi doświadczenie  w diagnozowaniu potrzeb i możliwości klientów GOPS. Proces rekrutacji przewiduje równość szans kobiet i mężczyzn, odbywa się w oparciu o sporządzony regulamin.

 W latach 2013-2015 wsparciem zamierzamy objąć 33 mieszkańców gminy Korczyna, którzy są osobami bezrobotnymi, korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, są w wieku aktywności zawodowej. Ze względu na gorszą pozycję na rynku pracy większość uczestników będą stanowiły kobiety. W latach 2013-2014 planujemy realizację szkoleń zawodowych ,staży dla  2 osób w wieku 15-30 lat. Uczestnicy będą mieli możliwość rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych poprzez udział w zajęciach prowadzonych przez specjalistów.

Zadania realizowane w ramach projektu:

  1. Aktywna integracja- zadanie to obejmowało będzie między innymi: zajęcia z psychologiem (Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych), zajęcia z doradcą zawodowym (Doradztwo zawodowe grupowe oraz indywidualne), Trening Zarządzania Domowym Budżetem, kursy zawodowe, staże oraz możliwość podniesienia wykształcenia. Podczas zajęć zapewniony zostanie serwis kawowy oraz obiad. Zostaną  zwrócone koszty dojazdu na zajęcia, wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.
  2. Praca socjalna- realizowana będzie przez cały okres trwania projektu. W ramach tego zadania kontynuowane będzie dalsze zatrudnienie pracownika socjalnego w ramach POKL. Pracownicy socjalni będą odpowiedzialni za realizację kontraktów socjalnych zawartych z uczestnikami projektu.
  3. Zasiłki i pomoc w naturze- dla uczestników projektu przewidziano pomoc w formie zasiłków celowych i celowych specjalnych zgodnie z zasadami ustawy o pomocy społecznej.
  4. Zarządzanie projektem- w to zadanie zaangażowane są następujące osoby: Kierownik GOPS, Koordynator projektu, Specjalista ds. rozliczeń finansowych. Osoby te są  odpowiedzialne za prawidłowy przebieg projektu pod kątem merytorycznym jak i finansowym. Zadanie ,, Zarządzanie projektem”  to również działania promocyjne na rzecz projektu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korczynie  zachęca do udziału w projekcie, który stwarza możliwość zdobycia nowych kwalifikacji przydatnych w poszukiwaniu pracy, rozwoju osobowości, poprawę komunikacji interpersonalnej.

Szczegółowe informacje udzielane są w biurze projektu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Korczynie.

 

Koordynator projektu

 

 Plakat Czas na aktywność 2013-15

Podziel się: