AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgops.korczyna.pl%2Fstrona%2Frodzicielski&chs=350x350&chld=L|4

Rodzicielski

Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1.000 zł miesięcznie przysługuje matce albo ojcu dziecka w sytuacji, gdy matka skróci okres pobierania świadczenia, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka; w przypadku śmierci matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka; opiekunowi faktycznemu, który wystąpił o przysposobienie dziecka, rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej;

 

Świadczenie przysługuje osobom, które nie mogą skorzystać z urlopu rodzicielskiego i macierzyńskiego (np.: studenci, osoby bezrobotne - niezależnie czy są zarejestrowane w urzędzie pracy czy nie, osoby nieubezpieczone, pracujące na umowach cywilnoprawnych),

 

Kwotę świadczenia rodzicielskiego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę,

 

Matka pobierająca zasiłek dla bezrobotnych, która urodzi dziecko, będzie miała pomniejszaną kwotę świadczenia rodzicielskiego o kwotę pobieranego zasiłku dla bezrobotnych,

 

Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów wnioskodawcy,

 

Okres przysługiwania świadczenia: od dnia narodzin, objęcia opieką czy przysposobienia – warunkowany jest ilością dzieci urodzonych, przysposobionych lub objętych opieką, z ograniczeniami wynikającymi z art. 17c ust. 3 i 4 ustawy: 52 tyg. – 1 dziecko, 65 tyg. – 2 dzieci, 67 tyg. – 3 dzieci, 69 tyg. – 4 dzieci, 71 tyg. – 5 i więcej dzieci,

 

Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego zostanie złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia, przysposobienia dziecka, lub od dnia objęcia dziecka opieką, świadczenie przyznaje się od tych terminów. W przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od tych terminów, nie później jednak niż w okresach, o których mowa wyżej, prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek,  osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje w tym samym czasie jedno św. rodz. bez względu na liczbę wychowywanych dzieci, jedno św. rodz. w związku z wychowywaniem tego samego dziecka

 

świadczenie rodzicielskie nie przysługuje:

-gdy jeden z rodziców, opiekun faktyczny, rodzic zastępczy – otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami kodeksu pracy (jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego),

-gdy dziecko, które wychowują rodzice, osoba, która przysposobiła dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej,

-gdy jeden z rodziców dziecka, opiekun faktyczny, rodzic zastępczy, nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki,

-gdy w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

-gdy rodzicowi, opiekunowi faktycznemu, rodzicowi zastępczemu, przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

W razie zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego lub świadczenia rodzicielskiego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub zasiłku dla opiekuna przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną, także w przypadku gdy świadczenia te przysługują w związku z opieką nad różnymi osobami

 

Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - oznacza to świadczenia rodzinne:

- wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie, zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych lub zmniejszenie wysokości przysługujących świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania,

- przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia,

- wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 23a ust. 5, za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia,

- przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą świadczenia i odmówiono prawa do świadczenia,

-świadczenie rodzinne wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał decyzję.

Zmiany mające wpływ na prawo do świadczenia rodzicielskiego należy zgłaszać w organie wypłacającym świadczenie, ponieważ może dojść do nienależnego pobierania świadczenia, które będzie do zwrotu łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Podziel się: