AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgops.korczyna.pl%2Fstrona%2Fspecjalny-zasilek-opiekunczy&chs=350x350&chld=L|4

Specjalny zasiłek opiekuńczy

 • Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na którychzgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny iopiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) ciążyobowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:
 • 1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
  2) rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej– w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem oznacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawnościłącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocyinnej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnejegzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka wprocesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 • specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 . (664 zł)
 • za dochód rodziny osoby wymagającej opieki, uważa się dochód następujących członków rodziny: 

1) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:

a) osoby wymagającej opieki,

b) rodziców osoby wymagającej opieki,

c) małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,

d) osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,

e) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a–d, dzieci w wieku do ukończenia 25.

roku życia

– z tym  że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz

2) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:

a) osoby wymagającej opieki,

b) małżonka osoby wymagającej opieki,

c) osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko,

d) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a–c, dzieci w wieku do ukończenia 25.

roku życia 

- z tym  że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko

 • w przypadku gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę znajdującą się pod opieką opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodzinie zastępczej spokrewnionej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 i Nr 288, poz. 1690 oraz z 2012 r. poz. 579), uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód osoby wymagającej opieki.
 • specjalny zasiłek opiekuńczy przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. Należną kwotę zasiłku zaokrągla się do 10 groszy w górę.

 

 • specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

osoba sprawująca opiekę:

 • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu  śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego  świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego  świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,  
 •  ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna
 •  legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności  
 •  osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;  
 •  na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;  
 • członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 (dodatek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego), specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;  
 •  na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10  (dodatek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem  w okresie korzystania z urlopu wychowawczego), prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do  świadczenia pielęgnacyjnego;
 •  na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do  świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba  że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

 • ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, organ właściwy zwraca się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunków do przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego.
 •  aktualizację wywiadu, o którym mowa wyżej, przeprowadza się po upływie 6 miesięcy, jeżeli do końca okresu, na który ustalone zostało prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, pozostało więcej niż 3 miesiące, oraz w każdej sytuacji, gdy zaistnieją wątpliwości co do spełniania warunków, o których mowa w art. 16a
 •  w razie zbiegu uprawnień do  świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego więcej niż jednej osobie sprawującej opiekę nad osobą lub osobami wymagającymi opieki przyznaje się tylko jedno świadczenie osobie, która pierwsza złożyła wniosek,
 •  prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na okres zasiłkowy, chyba  że orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, wówczas prawo do tego świadczenia ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia,
 •  w przypadku ustalania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, pod warunkiem złożenia wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w Wydziale  Świadczeń Rodzinnych w okresie 3 miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności, przy spełnieniu innych warunków przewidzianych w przepisach ustawy.

 

 •  nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - oznacza to świadczenia rodzinne:

- wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości lub w części,

- przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia,

- wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 23a ust. 5, za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do  świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,  do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia,

- przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą świadczenia i odmówiono prawa do świadczenia

 

 • dochód rodziny – to suma przeciętnych miesięcznych dochodów członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego, 

- w przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku, ustalając jego dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego, 

- w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, ustalając dochód członka rodziny, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych,

- w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, ustalając dochód członka rodziny, powiększa się go o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego, po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych, 

 

uzyskanie dochodu lub utratę dochodu powoduje:

- zakończenie urlopu wychowawczego bądź uzyskanie prawa do urlopu,

- uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych bądź utrata prawa do nich,

- uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bądź ich utrata, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, 

- uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub  świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego bądź ich utrata,

- rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej bądź jej wyrejestrowanie,

- uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bądź ich utrata,

- do utraty zalicza się także utratę alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do alimentacji,

 

 • dokumentami stwierdzającymi WYSOKOŚĆ DOCHODU RODZINY, odpowiednio do rodzajów dochodów członków danej rodziny są  m. in.:

- zaświadczenia z urzędu skarbowego  albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - oryginał ,

- oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – oryginał,

- oświadczenia członków rodziny  o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym  w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - oryginał,

- zaświadczenia albo oświadczenia  członków rodziny zawierające informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w  roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - oryginał,

- zaświadczenie właściwego organu gminy  (kopia), nakaz płatniczy (kopia) albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - oryginał,

- umowę dzierżawy –  w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze  środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - kopia,

- umowę o wniesieniu wkładów gruntowych  – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną - kopia,

- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasadzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną - kopia,

- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny -kopie,

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą - w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem - oryginał,

- dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu -kopia,

- dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - kopia,

- dokument określający wysokość dochodu uzyskanego  przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – kopia.

Podziel się: