AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgops.korczyna.pl%2Fstrona%2Fswiadczenie-pielegnacyjne&chs=350x350&chld=L|4

Świadczenie pielęgnacyjne

 • świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie zdolnej do pracy:  1) matce albo ojcu,  2) opiekunowi faktycznemu dziecka,  3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną (dziadkowie, rodzeństwo) w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 4) innej osobie, na której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

 - jeżeli nie podejmują oni lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania opieki nad:

 - dzieckiem  z orzeczoną niepełnosprawnością łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, 

 - albo nad osobą z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

- Osobom, o których mowa w w/w punkcie 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje  świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki: a) rodzice osoby wymagającej opieki nie  żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; b) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu,  są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; c) nie ma osób wymienionych w w/w punkcie 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

 • świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:  1) nie później niż do ukończenia 18 roku  życia lub 2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia,
 • przy ustalaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie bierze się pod uwagę dochodu rodziny,
 • w razie zbiegu uprawnień do  świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego więcej niż jednej osobie sprawującej opiekę nad osobą lub osobami wymagającymi opieki przyznaje się tylko jedno świadczenie osobie, która pierwsza złoży wniosek,
 • prawo do  świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba,  że orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, wówczas prawo do tego świadczenia ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia,
  •  w przypadku ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, pod warunkiem złożenia wniosku o ustalenie prawa do  świadczenia pielęgnacyjnego w Wydziale Świadczeń Rodzinnych w okresie 3 miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

 nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - oznacza to świadczenia rodzinne:

 •  wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do  świadczeń albo wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości lub w części,
 •  przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia,
 •  wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 23a ust. 5, za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do  świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia,
 •  przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą świadczenia i odmówiono prawa do świadczenia,

 

 świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

 • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury (uposażenia w stanie spoczynku), renty (inwalidzkiej, z tytułu niezdolności do pracy lub szkoleniowej), renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego  świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego; 
 • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub  świadczenia pielęgnacyjnego,
 •  osoba wymagająca opieki:

- pozostaje w związku małżeńskim, chyba,  że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki  przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

 • na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 • członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
 • na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do  specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo  do świadczenia pielęgnacyjnego;
 •  na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do  świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba  że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 •  osobom, którym w oparciu o nowe przepisy będzie  przyznane po 1 stycznia 2013 r. świadczenie pielęgnacyjne, oraz tym, którzy mają przyznane  świadczenie pielęgnacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem, za każdy miesiąc do dnia 30 czerwca 2013 r., w którym przysługiwać będzie prawo do  świadczenia pielęgnacyjnego, przysługuje dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 100,00 zł miesięcznie;

 

Podziel się: