AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgops.korczyna.pl%2Fstrona%2Fwnioski-do-pobrania&chs=350x350&chld=L|4

Wnioski do pobrania

Wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

Oświadczenie o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

Oświadczenie o terminie na jaki został udzielony urlop wychowawczy

Oświadczenie o tymczasowym zameldowaniu ucznia poza miejscem zamieszkania

Zaświadczenie lekarskie / wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczna nie póxniej niz od 10 tyg. ciąży do dnia porodu

Wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego

Wniosek o przyznanie świadczenia pielegnacyjnego

Wniosek o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego

Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Wniosek o świadczenie rodzicielskie

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia sie dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
Zaświadczenie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+

Załącznika do świadczenia wychowawczego 500+

Oświadczenie dla osób samotnie wychowujących dziecko

Wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Oświadczenie o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu FA

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego FA

Wniosek o przyznanie świadczenia dobry start 300+

Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny

Oświadczenie o władzy rodzicielskiej KDR lub wydanie duplikatu

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej

Informacja o osobach mogących wyświetlać karte w formie elektronicznej

#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }
Podziel się: