AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgops.korczyna.pl%2Fstrona%2Fwymagane-dokumenty&chs=350x350&chld=L|4

Wymagane dokumenty

 •  Zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach za 2014r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny (małżonkowie OSOBNO),
 •   Zaświadczenie zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2014 (z ZUS lub od pracodawcy),
 •  Zaświadczenie z urzędu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego za 2014r.
 •   Zaświadczenie o wysokości stypendium lub decyzja przyznająca stypendium, (o charakterze socjalnym)
 •   Dowód osobisty,
 •   Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka  + PESEL
 •   Zaświadczenie od  komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za ostatnie dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku) lub informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą (FUNDUSZ ALIMENTACYJNY)
 •   Zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej (ROZPOCZĘCIE ROKU, DOJAZDY, INTERNAT),
 •   Orzeczenie o niepełnosprawności lub o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne (KSZTAŁCENIE I REHABILITACJA, ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY)
 •   Zaświadczenie szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia,
 •   Zaświadczenie szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej,
 •   Nr konta bankowego
 •   Zaświadczenie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną  nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie wystawia lekarz lub położna) (BECIKOWE, URODZENIE DZIECKA)
 •   zaświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania (INTERNAT)
 •   odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis ugody sądowej
 •   zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów
 •   przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów
 •   przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów świadczonych na rzecz osób spoza rodziny
 •   zaświadczenie komornika (sądu) o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2014(FUNDUSZ ALIMENTACYJNY)
 •   akty zgonu rodziców lub odpisy wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się
 •    odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko akt  zgonu drugiego z rodziców dziecka lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany, lub odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie  alimentów ( SAMOTNE WYCHOWYWANIE)
 •   orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka
 •   zaświadczenie pracodawcy o terminie i okresie na jaki został udzielony urlopu wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego; (WYCHOWAWCZY)
 •   zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych;
 •   Zaświadczenie o nie pobieraniu świadczeń rodzinnych w innej gminie w przypadku osób zameldowanych poza gminą Korczyna

W przypadku uzyskania, bądź utraty dochodu:

 •   Dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
 •   Dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
 •   Dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
 •   Pit 11
 •   Dokument potwierdzający utratę prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
 •   Świadectwo pracy
 •   Dokument potwierdzający wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej
 •   Dokument potwierdzający utratę prawa do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługującego po utracie zatrudnienia
 •   Decyzją przyznająca prawo do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
 •   Umowa o pracę
 •   Dokument potwierdzający uzyskanie prawa do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • Dokument potwierdzający uzyskanie lub utratę prawa do zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników

 

Podziel się: