AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgops.korczyna.pl%2Fstrona%2Fzasilek-pielegnacyjny&chs=350x350&chld=L|4

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie. Przyznaje się go w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

  • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
  • jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożony został wniosek do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności pod warunkiem, że osoba której dotyczy to orzeczenie złoży wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności.

 

Podziel się: