AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgops.korczyna.pl%2Fstrona%2Fzasilek-pielegnacyjny&chs=350x350&chld=L|4

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

-dziecku w wieku do 16 lat z orzeczoną niepełnosprawnością,

-osobie powyżej lat 16-tu z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności,

-osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia,

-osobie, która ukończyła 75 lat,

 

zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie;

-przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

-jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

-uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Osobie, której przyznano dodatek pielęgnacyjny za okres, za który wypłacono zasiłek pielęgnacyjny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inny organ emerytalny lub rentowy, który przyznał dodatek pielęgnacyjny, wypłaca emeryturę lub rentę pomniejszoną o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconego za ten okres zasiłku pielęgnacyjnego i przekazuje tę kwotę na rachunek bankowy organu właściwego.

 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje, od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, pod warunkiem złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w Wydziale Świadczeń Rodzinnych w okresie 3 miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie wydane jest na czas określony, wówczas przyznaje się zasiłek do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

 

Zmiany w sytuacji rodzinnej i innej mającej wpływ na prawo do świadczenia należy zgłaszać w organie wypłacającym świadczenie, ponieważ może dojść do nienależnego pobierania świadczenia, które będzie do zwrotu łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

 

 

#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }
Podziel się: