AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgops.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fklauzula-informacyjna-rodo&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

15-06-2018KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej. RODO)

  1. Administratorem danych osobowych  jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korczynie (dalej: GOPS) reprezentowany przez Kierownika Ośrodka zwanego (dalej: Administratorem). Kontakt do Administratora: tel. 13 43 540 37, e-mail: gops@korczyna.pl
  2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych: iodkorczyna@gmail.com;
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W zależności od rodzaju załatwianej sprawy w GOPS w Korczynie podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem umownym lub dobrowolnie wyrażoną zgodą.
  4. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji spraw związanych z wypełnieniem obowiązków nałożonych na Administratora.
  5. Podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa aby skorzystać z wsparcia. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości przyznania świadczeń oraz udzielenia pomocy czy wsparcia.
  6. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne i wymagane przez odpowiednie przepisy prawa dotyczące archiwizacji.
  7. Administrator może przekazać dane odbiorcom  wyłącznie w granicach i na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być: organy władzy publicznej, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest GOPS.
  8. Każda osoba której dane są przetwarzane przez GOPS ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne.
  9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.  W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec osób, których dane dotyczą  zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

11.  Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Podziel się: