AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgops.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Forganizacja-i-przeprowadzenie-szkolen-w-projekcie-systemowym-pn-czas-na-aktywnosc-w-gmini&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

09-05-2014Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w Projekcie Systemowym pn. Czas na aktywność w gminie Korczyna

Korczyna: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w Projekcie Systemowym pn. Czas na aktywność w gminie Korczyna
Numer ogłoszenia: 156336 - 2014; data zamieszczenia: 09.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korczynie , ul. Rynek 14, 38-420 Korczyna, woj. podkarpackie, tel. 13 4354037, faks 13 4354037.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: gops.korczyna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w Projekcie Systemowym pn. Czas na aktywność w gminie Korczyna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń w Projekcie Systemowym pn. Czas na aktywność w gminie Korczyna. 2. Zamówienie obejmuje szkolenia w zakresie: Zadanie 1 - Trening kompetencji i umiejętności społecznych - edycja 2014 Zadanie 2 - Doradztwo zawodowe (grupowe oraz indywidualne) - edycja 2014 Zadanie 3 - Trening kompetencji i umiejętności społecznych - edycja 2015 Zadanie 4 - Doradztwo zawodowe (grupowe oraz indywidualne) - edycja 2015 Zadanie 5 - Trening Zarządzania Domowym Budżetem - edycja 2015 Zadanie 6 - Kursy zawodowe wraz z badaniami medycyny pracy - edycja 2014: 1. Fryzjer, 2. Kucharz małej gastronomii z elementami cateringu, 3. Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputerowych programów handlowych, kas fiskalnych oraz terminali płatniczych, 4. Magazynier z obsługą komputerowych programów handlowych, kas fiskalnych oraz wózków jezdniowych z napędem silnikowym w tym wózki zasilane gazem. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8, 80.57.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy, właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia powyższe wymaganie musi spełniać ten z wykonawców, który odpowiedzialny będzie za wykonanie zakresu prac, które wymagają wpisu do ww. rejestru. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której powyższe wymaganie spełnia wyłącznie podwykonawca Wykonawcy
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający uzna spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością na zlecenie zewnętrznych w stosunku do Wykonawcy podmiotów co najmniej po pięć (5) usługi szkoleniowe w każdym z wymienionych poniżej dwóch (2) zakresów: a. rozwój kompetencji społecznych, b. realizacja grupowego doradztwa zawodowego, treningów pracy lub zajęć z trenerem pracy, Łącznie Wykonawca wykaże się realizacją 10 usług, po 5 z ww. zakresów, przy czym usługi te (zakresy tematyczne) mogły być realizowane w ramach wielu umów lub w ramach jednej umowy), a odbiorcami tych usług były osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym. Każda z usług szkoleniowych ma być zrealizowana w wymiarze co najmniej 3 dni szkoleniowych (gdzie dzień szkoleniowy wynosił co najmniej 5 h dydaktycznych) i każda ma być zrealizowana dla co najmniej 10 osób. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunki dotyczące doświadczenia określone powyżej
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Wykonawcy winni udokumentować dysponowanie następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Trenerzy co najmniej 4 osoby, którzy będą prowadzić szkolenia. Każdy trener musi posiadać następujące kompetencje: -Wykształcenie wyższe, w tym co najmniej 1 psycholog oraz 1 doradca zawodowy (licencja) -doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, kursów z obszaru pomocy i integracji społecznej. Osoby wymienione winny legitymować się co najmniej 2 letnim okresem doświadczenia. Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 osobą wskazaną do kierowania szkoleniami, posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej jednym projektem- obejmującym usługi szkoleniowe o wartości brutto minimum 60 000,00 zł.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeżeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub uprawnieniach do realizacji kursów zawodowych innych podmiotów 2. oświadczenie o posiadaniu aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy dla siedziby Wykonawcy Wojewódzki Urząd Pracy, którego wzór stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ, 3. pełnomocnictwo(a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: gops.korczyna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korczynie 38-420 Korczyna ul. Rynek 14 w pok. Kierownika.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korczynie 38-420 Korczyna ul. Rynek 14 w pok. Kierownika.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu systemowego Czas na aktywność w gminie Korczyna, realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji PODDZIAŁANIE 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIKI:

SIWZ

Załącznik nr 1  Formularz oferty,

Załącznik nr 2  Projekt umowy,

Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału  w postępowaniu,

Załącznik nr 4   Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z  postępowania,

Załącznik nr 5  Wzór wykazu wykonanych lub wykonywanych usług,

Załącznik nr 6  Wykaz osób,

Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 8  Oświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych,

Załącznik nr 9  Oświadczenie grupa kapitałowa.

Podziel się: