AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgops.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fzostan-rodzina-wspierajaca-3&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

10-10-2017ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korczynie zaprasza do współpracy osoby  i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

wspieraj

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. od 29 do 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

            Art. 29. 1. W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.

            2. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

1)      opiece i wychowaniu dziecka;

2)      prowadzeniu gospodarstwa domowego;

3)      kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

            Art. 30. 1. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom    z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

            Art. 31. 1. Z rodziną wspierającą wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy,  o której mowa w art. 29 ust. 2.

Osoby chętne do pełnienie funkcji rodziny wspierającej, mogą zgłaszać swoją kandydaturę do GOPS w Korczynie ul. Rynek 14. Po uzyskaniu pozytywnej opinii na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa, na podstawie której rodzina wspierająca uprawniona będzie do zwrotu kosztów związanych z udzielonym wsparciem.

 Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Korczynie

pod numerem tel. 13 435 40 37. 

Podziel się: